قند و شکر

شکر سفید 900 گرم گل شکر
قند کله 10 کیلویی گل شکر
شکر سفید 3 کیلویی گل شکر
قند خردشده 2 کیلویی گل شکر
قند خرد شده 10 کیلویی گل شکر
قند خرد شده 10 کیلویی بازرگان
قند 450 گرم گل شکر